Domov > Časopis EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva

  VEDECKÉ PERIODIKUM K OTÁZKAM
AGRÁRNEJ EKONOMIKY A POLITIKY:

V roku 2001 začal ústav vydávať nový vedecký časopis "Ekonomika poľnohospodárstva". Tento časopis by mal založiť tradíciu tlačového fóra vedeckej komunikácie agrárnych ekonómov a ďalších vedcov a výskumníkov pracujúcich v príbuzných spoločenských vedách, objektom záujmu ktorých je poľnohospodárstvo, vidiek a celá vertikála výroby potravín. Dúfame, že čitateľov nájde aj medzi odborníkmi z podnikateľskej praxe, štátnej správy a vzdelávacích inštitúcií, ako aj medzi študentmi.

Chceme vytvoriť národný vedecký časopis ako inštitúciu, ktorá by sa pokladala za atribút existencie vedeného odboru v národnej komunite. Máme ambíciu publikovať vedecké práce, z odboru agrárnej ekonomiky a príbuzných disciplín, vytvorené na pracoviskách SAV, univerzitných pracoviskách a odvetvových vedecko-výskumných ústavoch. Prioritne budeme publikovať práce empirického charakteru, analýzy a projekcie ekonomického vývoja na sektorovej i podnikovej úrovni, avšak privítame aj teoretické a metodologické príspevky, ktoré budú znamenať prínos pre pozdvihnutie vedeckej metodológie v odbore. Ďalej chceme publikovať práce, zaoberajúce sa štrukturálnymi zmenami v odvetví a sociálno-ekonomickými súvislosťami transformácie agropotravinárskeho sektoru a práce zaoberajúce sa fungovaním inštitúcií, a to najmä regulačných a intervenčných, ktoré ovplyvňujú postavenie aktérov trhu a pôsobenie jeho samotného. Profil časopisu bude dotvárať hodnotenie pôsobenia agrárnych politík, najmä v kontexte integračných a globalizačných tendencií.

Pozornosť budeme venovať aj informáciám z vedeckého života, novým publikáciám doma a v zahraničí ako aj štatistickej prílohe, kde by sme chceli publikovať údaje, ktoré môžu byť užitočné pri vytváraní osobných databáz našich čitateľov.

ekonomika odvetvia

ekonomika výrobkových odvetví

podnikové riadenie

domáci a medzinárodný trh

medzinárodná ekonomická integrácia

sociálno-ekonomické problémy
      poľnohospodárstva a rozvoj vidieka

informačné technológie

 


Predseda redakčnej rady:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.

Výkonný redaktor: Ing. Ivan Masár

Adresa redakcie:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva
Trenčianska 55
824 80 Bratislava
Slovakia

tel: +421 2/5824 3317,
      +421 2/5824 3251

Časopis vychádza : 4x ročne

Časopis je excerpovaný do medzinárodného
informačného systému AGRIS/FAO a CAB ABSTRACTS


ISSN 1338 - 6336 - online verzia